Elmir Kurtagić, v.d. direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava: Podržano preko 1.600 projekata nacionalnih manjina

Elmir Kurtagić, v.d.  direktora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u razgovoru za Dnevne novine istakao da je Fond, od svog osnivanja 2008. godine finansijski podržao preko 1600 projekata, i time značajno doprinio očuvanju i razvoju nacionalnih, etničkih, kulturnih, vjerskih i jezičkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ali i razvoju multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti crnogorskog društva.

On napominje da je rad Fonda znatno unaprijeđen donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama 2017. godine, te da će se u narednom periodu, između ostalog, raditi na unapređenju kvaliteta realizacije projekata, kao i na jačanju administrativnih i stručnih kapaciteta.

DN: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava se bavi finansiranjem projekata. Ko ima pravo učešća na konkursu? Kada će biti raspisan konkurs za raspodjelu sredstava?

Kurtagić: Skupština Crne Gore je 2008. godine osnovala Fond, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava za podršku ovim aktivnostima imaju nevladine organizacije, pravna i fizička lica.

Javni konkurs će biti objavljen sredinom februara na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju.

Iskoristio bih priliku da pozovem sve zainteresovane nevladine organizacije, pravna i fizička lica, iz svih crnogorskih opština, da blagovremeno dostave svoje predloge projekata, i uzmu učešće na konkursu. Cilj nam je da imamo što više kvalitetnih predloga projekata i da podržimo one najbolje koji će biti i uspješno realizovani.

DN: Kako se biraju projekti koji će Fond finansirati, odnosno kako se obezbjeđuje transparentnost procesa selekcije?

Kurtagić: Odabir projekata se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma: očuvanje i razvoj nacionalnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice; kompatibilnost projekta sa strateškim dokumentima Vlade; doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke distance; promocija duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja; transparentnost i mogućnost kontrole realizacije projekta; i stručni i tehnički kapaciteti podnosioca projekta.

Sedmočlana Komisija za vrednovanje projekata, izabrana od strane Skupštine Crne Gore, najprije provjerava ispunjenost formalnopravnih uslova prijavljenih projekata.

Shodno Pravilniku o načinu vrednovanja projekata, Komisija vodi računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta u odnosu na ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu i utvrđuje broj bodova za svaki projekat.

Zatim, svaki član Komisije popunjava propisani Obrazac za vrednovanje projekata. Konačan broj bodova za svaki projekat utvrđuje se tako što se zbir ukupnog broja bodova svih članova Komisije podijeli sa brojem članova Komisije. Na osnovu predloga odluke Komisije, direktor Fonda donosi odluku o raspodjeli sredstava projektima.

Takođe, važno je napomenuti da je uvedena dvostepenost u odlučivanju, jer se na prvobitnu odluku može podnijeti žalba Upravnom odboru Fonda. Time se doprinosi transparentnosti procesa i sprečavanju objektivno mogućeg konflikta interesa.

DN: Koji su rezultati Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava od osnivanja do danas?

Kurtagić: Od osnivanja do danas Fond je podržao preko 1.600 projekata čime je značajno doprinio očuvanju i razvoju nacionalnih, etničkih, kulturnih, vjerskih i jezičkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ali i razvoju multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti crnogorskog društva.

Sa ponosom bih naglasio da naša biblioteka broji preko 1.000 naslova objavljenih zahvaljujući finansijskoj podršci Fonda, pisanih na latinici, ćirilici i albanskom jeziku, što svjedoči o bogatom književnom stvaralaštvu svih manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Biblioteka Fonda se neprekidno uvećava, i sadrži kvalitetne i zanimljive naslove iz različitih oblasti djelovanja manjinskih nacionalnih zajednica.

Takođe, zainteresovani građani Crne Gore imaju priliku da posjete i da uživaju u brojnim manifestacijama i kulturnim dešavanjima koja se finansiraju sredstvima Fonda. Time je zadnjih jedanaest godina omogućeno svima, posebno mladim ljudima, da upoznaju svu raznolikost Crne Gore, da se uče prihvatanju i uvažavanju bogatstva različitosti.

Značajno je istaći da zadnjih godina raste broj multinacionalnih projekata koje Fond podržava što je značajno za afirmaciju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti.

DN: Koji su planovi za buduće aktivnosti Fonda?

Kurtagić: Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama 2017. godine stvoren je normativni okvir za unapređenje rada Fonda. Trenutno smo posebno usmjereni na unapređenje kvaliteta realizacije projekata. S tim u vezi radimo na jačanju administrativnih i stručnih kapaciteta Fonda. Sproveli smo niz obuka za zaposlene u ovoj oblasti. Takođe, fokusirani smo na unapređenje međuinstitucionalne saradnje i odnosa sa nevladinim organizacijama i medijima. Nadamo se da će naredni koraci koje planiramo da realizujemo doprinijeti daljem napretku u radu Fonda.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava će nastaviti da u kontinuitetu realizuje zadatu misiju u cilju j ačanja multikulturalnosti, multietičnosti i multikonfesionalnosti crnogorskog društva kao preduslova razvoja demokratije i evropskih integracija.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me