Upravni odbor

 Na osnovu člana 82 stav 1 tacka 3 Ustava Crne Gore i člana 36b Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list RCG", br. 31/06, 51/06, 38/06 i "Službeni list CG", br. 02/11, 08/11 i 31/17), Skupština Crne Gore 27. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 30. jula 2022. godine, donijela je

ODLUKA

O IZBORU DESET ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

("Službeni list Crne Gore", br. 084/22 od 01.08.2022)

Član 1

Za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava biraju se:

 1. Ervin Duraković, predstavnik Skupštine Crne Gore;
 2. Mersad Latić, predstavnik Skupštine Crne Gore;
 3. Mefit Tela, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava;
 4. Bejto Šahmanović, predstavnik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori;
 5. Marko Ugrin, predstavnik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore;
 6. Senad Sejdović, predstavnik Romskog savjeta;
 7. Momčilo Vuksanović, predstavnik Srpskog nacionalnog savjeta;
 8. Suada Begović, predstavnica Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore;
 9. Adriana Hoxha, predstavnica nacionalnog savjeta Albanaca i
 10. Denis Vukotić, predstavnik organa državne uprave nadležnog za medije.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 00-74/22-31/1

EPA 548 XXVII

Podgorica, 30. jul 2022. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednica,

Danijela Đurović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tacka 3 Ustava Crne Gore, člana 36b stav 1 tačka 5 Zakona o manjinskim pravima i slobodama i člana 3 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list CG", br. 13/08, 64/11 i 68/17), Skupština Crne Gore 27. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 30. jula 2022. godine, donijela je

ODLUKA

O IZBORU JEDNE ČLANICE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA IZ REDA NEZAVISNIH EKSPERATA KOJI SE BAVE LJUDSKIM I MANJINSKIM PRAVIMA

("Službeni list Crne Gore", br. 084/22 od 01.08.2022)

Član 1

Za članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima bira se Edina Hasanaga Čobaj.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 00-74/22-32/1

EPA 549 XXVII

Podgorica, 30. jul 2022. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednica,

Danijela Đurović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tacka 3 Ustava Crne Gore i člana 36b Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list RCG", br. 31/06, 51/06, 38/06 i "Službeni list CG", br. 02/11, 08/11 i 31/17), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 22. novembra 2019. godine, donijela je

ODLUKA
O IZBORU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA


("Službeni list Crne Gore", br. 065/19 od 02.12.2019)
Za člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava bira se Arjan Pulti, predstavnik Skupštine Crne Gore.


Broj 00-74/19-39/1
EPA 852 XXVI
Podgorica, 22. novembar 2019. godine
Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

 

 

 Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 36b Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list RCG", br. 31/06, 51/06, 38/06 i "Službeni list CG", br. 2/11, 8/11 i 31/17), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 25. juna 2020. godine, donijela je

ODLUKA
O IZBORU JEDNE ČLANICE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA


("Službeni list Crne Gore", br. 066/20 od 06.07.2020)
Za članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava bira se Suada Begović, predstavnica Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore.


Broj 00-74/20-3/1
EPA 941 XXVI
Podgorica, 25. jun 2020. godine
Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

 

 

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, a u vezi člana 36b stav 1 tačka 5 Zakona o manjinskim pravima i slobodama i člana 3 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list CG", br. 13/08, 64/11 i 68/17), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 27. jula 2018. godine, donijela je


ODLUKA
O IZBORU JEDNE ČLANICE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA IZ REDA NEZAVISNIH EKSPERATA KOJI SE BAVE LJUDSKIM I MANJINSKIM PRAVIMA


("Službeni list Crne Gore", br. 056/18 od 03.08.2018)


Član 1

Za članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima, bira se TAMARA PEŠIĆ.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 00-74/18-31/1
EPA 514 XXVI
Podgorica, 27. jul 2018. godine
Skupština Crne Gore 26. saziva
Predsjednik,
Ivan Brajović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 36b Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list RCG", br. 31/06, 51/06, 38/06 i "Službeni list CG", br. 02/11, 08/11 i 31/17), Skupština Crne Gore 26. saziva, na Dvanaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 27. jula 2018. godine, donijela je

ODLUKA

O IZBORU DVANAEST ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

("Službeni list Crne Gore", br. 056/18 od 03.08.2018)

Član 1

Za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava biraju se:

 1. ERVIN DURAKOVIĆ, predstavnik Skupštine Crne Gore;
 2. ARTA HOXHA, predstavnica Skupštine Crne Gore;
 3. MERSAD LATIĆ, predstavnik Skupštine Crne Gore;
 4. SYLE RUGOVA, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava;
 5. SENAD GAČEVIĆ, predstavnik Savjeta za visoko obrazovanje;
 6. ZVONIMIR DEKOVIĆ, predstavnik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore;
 7. ANA POPOVIĆ, predstavnica Romskog savjeta;
 8. ĐORĐE BRUJIĆ, predstavnik Srpskog nacionalnog savjeta;
 9. SABRIJA VULIĆ, predstavnik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore;
 10. ADMIR ADROVIĆ, predstavnik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori;
 11. BUJAR HASANGJEKAJ, predstavnik Nacionalnog Savjeta Albanaca u Crnoj Gori; i
 12. IGOR VUČINIĆ, predstavnik Ministarstva kulture.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 00-74/18-30/1

EPA 513 XXVI

Podgorica, 27. jul 2018. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.

 

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 4 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list CG", br. 13/8 i 64/11), Skupština Crne Gore 25. saziva, na Šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 28. juna 2016. godine, donijela je Odluku o izboru osam članova/ica Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br. 041/16 od 06.07.2016)

 

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava biraju se:

 1. Refadija Abdić,
 2. Ivan Dragičević,
 3. Ardijan Mavriq,
 4. Ruzhdi LLuka,
 5. Remzija Ramusović,
 6. Milivoje Krgović,
 7. Mirsat Cikotić i
 8. Dženana Kraina.

 

 

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore, a u vezi sa članom 4 stav 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br 13/08 i 64/11), Skupština Crne Gore 25. saziva, na sedmoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 17. decembra 2013. godine donijela je Odluku o izboru pet članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br. 58/13 od 20.12.2013).

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava izabrani su:

 1. Basri Lika
 2. Ana Popović
 3. Šukrija Cikotić
 4. Refadija Abdić
 5. Momčilo Vuksanović
 6. Selma Cecunjanin
 7. Mersudin Gredić
 8. Zvonimir Deković
 9. Sabrija Vulić
 10. Leon Gjokaj
 11. Mirsat Cikotić
 12. Adnan Muhović
 13. Ivan Dragičević
 14. Bujar Hasangjekaj
 15. Milivoje Krgović

 

 

Na osnovu člana 82 stav 3 Ustava Crne Gore i člana 4 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“ , broj 13/08, 64/11), Skupština Crne Gore 24. saziva, na šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnog) zasijedanja u 2012. godini, dana 6. juna 2012. godine, donijela je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, br. 31/12 od 15.06.2012)

 

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava izabrani su:

 

 1. Adnan Muhović – iz reda parlamentarne političke partije;
 2. Refadija Abdić – iz reda parlamentarne političke partije;
 3. Leon Gjokaj – iz reda parlamentarne političke partije;
 4. Mirsat Cikotić – iz reda parlamentarne političke partije;
 5. Selma Cecunjanin – iz reda parlamentarne političke partije;
 6. Ivan Dragičević – iz reda parlamentarne političke partije;
 7. Lika Basri – iz reda parlamentarne političke partije ;
 8. Milivoje Krgović– iz reda parlamentarne političke partije
 9. Mersudin Gredić – predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

 

Na osnovu člana 82 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ , broj 1/07), a u vezi člana 4 stav 2 alineja 4 Odluke o osnivanju Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, br. 13/08), Skupština Crne Gore 24. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog zasjedanja u 2009. godini, dana 29. jula 2009. godine, donijela je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, broj 51/09 od 04.08.2009.)

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za manjine izabrani su:

 1. Šukrija Cikotić – predstavnik Bošnjačkog savjeta;
 2. Musa Đoka – predstavnik Albanskog savjeta;
 3. dr Avdul Kurpejović – predstavnik Muslimanskog savjeta;
 4. dr Miroslav Marić – predstavnik Hrvatskog savjeta;
 5. Muhamed Uković – predstavnik Romskog savjeta;
 6. dr Momčilo Vuksanović – predstavnik Srpskog savjeta;
 7. Orhan Šahmanović – sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava;
 8. Đorđe Pinjatić – predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode;
 9. dr Halil Duković – iz reda poslanika/ica;
 10. Husnija Šabović – iz reda poslanika/ica;
 11. Ljerka Dragičević – iz reda poslanika/ica;
 12. Hidajeta Bajramspahić – iz reda poslanika/ica;
 13. Rifat Rastoder - – iz reda poslanika/ica;
 14. dr Amer Halilović – iz reda poslanika/ica;
 15. Mehmet Bardhi – iz reda poslanika/ica.

 

Na osnovu člana 82 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ , broj 1/07), a u vezi člana 4 stav 2 alineja 4 Odluke o osnivanju Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, br. 13/08), Skupština Crne Gore, na sedmoj sjednici prvog redovnog zasjedanja u 2008. godini, dana 31. jula 2008. godine, donijela je Odluku o izboru članova Upravnog odbora Fonda za manjine („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08 od 07.08.2008.)

Za članove/ice Upravnog odbora Fonda za manjine izabrani su:

 1. Šukrija Cikotić – predstavnik Bošnjačkog savjeta;
 2. Musa Đoka – predstavnik Albanskog savjeta;
 3. dr Avdul Kurpejović – predstavnik Muslimanskog savjeta;
 4. dr Miroslav Marić – predstavnik Hrvatskog savjeta;
 5. Muhamed Uković – predstavnik Romskog savjeta;
 6. Koča Pavlović – predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode;
 7. Orhan Šahmanović – sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava;
 8. Božo Nikolić – iz reda poslanika/ica;
 9. Husnija Šabović – iz reda poslanika/ica;
 10. dr Omer Adžović – iz reda poslanika/ica;
 11. Hidajeta Bajramspahić – iz reda poslanika/ica;
 12. Rifat Rastoder – iz reda poslanika/ica;
 13. dr Amer Halilović – iz reda poslanika/ica;
 14. Mehmet Bardhi – iz reda poslanika/ica;
 15. Momčilo Vuksanović – iz reda poslanika/ica.

 

 

 

Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në Mal të Zi

Ulica slobode 85
Podgorica
Mal të Zi
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me