Saglasno odredbi člana 36nj  Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), člana 29 Stauta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list Crne Gore", br. 065/08, 070/19), i odredbi Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br. 64/18) direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dana 29.11.2023. godine donosi:

Odluku raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

Në bazë të nenit 36h Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi", nr. 31/06, 51/06 dhe 38/07 dhe "Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 2/11 dhe 31/17), lidhur me Vendimin mbi themelimin e Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Malit të Zi nr.13/08, 64/11,068/17), sipas dispozitave të Rregullores për metodin e vlerësimit të projekteve të cilat financohen nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Mali të Zi“, nr.64/18), Komiteti drejtues , në pajtim me Vendimin për thirrjen publike për shpërndarjen e mjeteve për financimin e projekteve për mbështetje të aktiviteteve nga neni 36 paragrafi 1 i Ligjit për të drejtat dhe liritë e pakicave për vitin 2023, të miratuar në seancë mbajtur më 05.10.2023. shpallë

Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve për financimin e projekteve për përkrahje të aktiviteteve nga neni 36 paragrafi 1 i Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, për vitin 2023

Në bazë të nenit 36h Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi", nr. 31/06, 51/06 dhe 38/07 dhe "Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 2/11 dhe 31/17), lidhur me Vendimin mbi themelimin e Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Malit të Zi nr.13/08, 64/11,068/17), sipas dispozitave të Rregullores për metodin e vlerësimit të projekteve të cilat financohen nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Mali të Zi“, nr.64/18), Komiteti drejtues , në pajtim me Vendimin për thirrjen publike për shpërndarjen e mjeteve për financimin e projekteve për mbështetje të aktiviteteve nga neni 36 paragrafi 1 i Ligjit për të drejtat dhe liritë e pakicave për vitin 2023, të miratuar në seancë mbajtur më 27 mars 2023. shpallë

Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve për financimin e projekteve për përkrahje të aktiviteteve nga neni 36 paragrafi 1 i Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, për vitin 2023

 

Në bazë të nenit 36h Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi", nr. 31/06, 51/06 dhe 38/07 dhe "Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 2/11 dhe 31/17), lidhur me Vendimin mbi themelimin e Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Malit të Zi nr.13/08, 64/11,068/17), sipas dispozitave të Rregullores për metodin e vlerësimit të projekteve të cilat financohen nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave („Gazeta Zyrtare e Mali të Zi“, nr.64/18), Komiteti drejtues i Fondit, në përputhshmëri me Vendimin e sjellur në seancen e mbajtur me 13.06.2022 shpall

Thirrje publike për shpërndarjen e mjeteve për financimin e projekteve për përkrahje të aktiviteteve nga neni 36 paragrafi 1 i Ligjit mbi të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, për vitin 2022

 
Faqja 1 di 12

Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në Mal të Zi

Ulica slobode 85
Podgorica
Mal të Zi
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me